ubezpieczenie na wypadek śmierci

Ubezpieczenie na wypadek śmierci

Jednym z podstawowych składników ubezpieczenia NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) oprócz trwałego uszczerbku na zdrowiu jest ubezpieczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Kto otrzyma odszkodowanie?

Odszkodowanie za śmierć ubezpieczonego zakład ubezpieczeń wypłaci osobie uprawnionej (inaczej uposażonej). Kim jest zatem osoba uprawniona? To osoba, którą wskażemy, aby otrzymała świadczenie na wypadek naszej śmierci. W przypadku jeśli ubezpieczonym jest dziecko, osobę uprawnioną wskazuje przedstawiciel ustawowy ubezpieczonego (rodzic, opiekun prawny). Prawo polskie pozwala nam na wskazanie w umowie więcej niż jednego uprawnionego.  Może to być dowolna wskazana przez nas osoba.  Jeśli jednak nie wskażemy  żadnego uprawnionego, świadczenie zostanie wypłacone członkom najbliższej rodziny. W przypadku śmierci w pierwszej w kolejności  odszkodowanie otrzyma współmałżonek (pod warunkiem, że nie orzeczono separacji). Jeśli współmałżonek nie może otrzymać świadczenia, następne w kolejce są dzieci ubezpieczonego (w równych częściach). W przypadku kiedy ubezpieczony był bezdzietny lub dzieci nie mogą otrzymać odszkodowania, zakład ubezpieczeń wypłaci je po równo rodzicom (opiekunom prawnym) ubezpieczonego. Jeśli jednak okaże się, że rodzice nie mogą przyjąć świadczenia, przechodzi ono kolejno na pozostałych najbliższych członków rodziny (spadkobierców) w równych częściach.

W jakich przypadkach zakład wypłaci odszkodowanie?

W ubezpieczeniu NNW wypłata odszkodowania na skutek śmierci osoby ubezpieczonej następuje jeśli przyczyną zdarzenia był nieszczęśliwy wypadek. Odszkodowanie wypłaca się na podstawie karty zgonu określającej jego przyczyny oraz aktu zgonu. W grupowych ubezpieczeniach w zakładach pracy lub w tak zwanych „grupach otwartych” ubezpieczenie obejmuje często także śmierć  w wyniku nieszczęśliwego wypadku rodzica, opiekuna prawnego ubezpieczonego. Istotne znaczenie ma tutaj fakt, w jaki sposób ubezpieczyciel definiuje nieszczęśliwy wypadek. Głównie nieszczęśliwy wypadek określa się, jako:

– nagły,

– wywołany przyczyną zewnętrzną,

– w wyniku którego niezależnie od swej woli ubezpieczony poniósł śmierć.

Za nieszczęśliwy wypadek zakłady ubezpieczeń zazwyczaj przyjmują także zawał serca i udar mózgu. Poza standardowymi ustaleniami za nieszczęśliwy wypadek uznaje się ponadto m.in. ataki epilepsji, omdlenia, utonięcia, oparzenia, zarażenia bakteriami tężca, porażenia prądem.  Są to jednak specyficzne ustalenia, charakterystyczne dla konkretnego ubezpieczyciela. Żeby mieć pewność, jakimi ustaleniami kieruje się wybrany przez nas Ubezpieczyciel, zapoznajmy się z Ogólnymi Warunkami Umowy  (OWU).  Standardową ochronę na wypadek śmierci można także często rozszerzyć o dodatkowe opcje, obejmujące śmierć w wypadku komunikacyjnym lub śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy. Większość ubezpieczeń grupowych w swoim zakresie obejmuje ochroną również śmierć rodzica Ubezpieczonego.

Kiedy otrzymamy odszkodowanie?

Standardowo zakłady ubezpieczeń mają 30 dni na wypłatę odszkodowania, chyba, że umowy zakładają inny termin. Aby otrzymać odszkodowanie za dane zdarzenie należy ten fakt zgłosić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, wskazane przez Towarzystwo. Wypłata odszkodowania następuje na konto bankowe należące do uprawnionego.

Jak wysokie jest odszkodowanie na wypadek śmierci?

Na ogół uznaje się, że jeśli ubezpieczony zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie później niż 24 miesiące od dnia zajścia wypadku, to ubezpieczyciel wypłaca osobie uprawnionej  100% sumy ubezpieczenia. Za zdarzenie śmierci naturalnej Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci kwotę wskazaną na polisie. Jeśli zdarzenie nastąpiło na skutek nieszczęśliwego wypadku, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie na podstawie aktu zgonu oraz dokumentu potwierdzającego przyczynę zgonu (karta statystyczna do karty zgonu wydawana przez szpital).

Kiedy Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowania jeśli śmierć jest skutkiem samobójstwa. Indywidualne polisy na życie mają taką odpowiedzialność po upływie 2 lub nawet 1 roku od zawarcia polisy. Z odmową spotkamy się również wtedy, gdy do wypadku śmiertelnego ubezpieczonego przyczynił się alkohol, środki odurzające lub działanie niezgodne z prawem. Dodatkowo także zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za śmierć niepełnoletniego, którego pozostawiono pod opieką osoby, będącej pod wpływem alkoholu lub popełniającej przestępstwo czy w sposób jawny narażającej go na niebezpieczeństwo. Zakład Ubezpieczeń ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpiła na skutek choroby, którą zatajono przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Ponadto w warunkach umów ubezpieczeniowych pojawiają się także następujące wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jeśli:

–  do wypadku śmiertelnego doszło w wyniku kontakt z odpadami radioaktywnymi lub materiałami wybuchowymi (za wyjątkiem sytuacji, kiedy zdarzenie takie miało miejsce w szkole podczas zajęć lekcyjnych),

– ubezpieczony poniósł śmierć w zamachu, wojnie lub zamieszkach ulicznych czy demonstracji,

–  śmierć była skutkiem bójki (poza obroną konieczną),

–  śmierć nastąpiła w wyniku wad wrodzonych, przewlekłych chorób lub chorób zdefiniowanych przed zawarciem umowy ubezpieczenia,

–  ubezpieczony zmarł podczas uprawiania sportów lub innych aktywności wysokiego ryzyka.

Przeważnie ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania również wówczas, gdy śmierć jest następstwem  zarażenia HIV lub choroby AIDS.

Aby zawrzeć ubezpieczenie odpowiadające naszym oczekiwaniom określmy w rozmowie ze specjalistą ubezpieczeniowym jasno nasze potrzebny. Przed zawarciem ubezpieczenia zapoznajmy się z Ogólnym Warunkami Umowy (OWU). Zawierają one istotne informacje, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego.