ubezpieczenie NNW dziecka

Ubezpieczenie NNW dziecka

Ubezpieczenie NNW dziecka w wieku szkolnym (dotyczy to również studenta) jest rozwiązaniem zdecydowanie wartym rozważenia. Do niedawna rodzice byli wręcz przekonani, że ubezpieczenie to jest obowiązkowe. Nie jest to prawda. Szkolne ubezpieczenie NNW dziecka nigdy nie było obowiązkiem rodzica. Niemniej duża ilość przesłanek zawsze przemawiała za tym, aby takie ubezpieczenie zawrzeć. Jakie to przesłanki? Przede wszystkim to żywiołowość dzieci, brak roztropności małych uczniów, częste urazy a także zdarzające się wciąż błędy organizacyjne placówki szkolnej. Stąd zapewnienie właściwej ochrony ubezpieczeniowej jest całkowicie uzasadnione.

Właściwy zakres

Jako rodzice musimy mieć jednak świadomość, że wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla naszych dzieci nie oznacza, że w każdym przypadku Ubezpieczyciel zapewni nam świadczenie odszkodowawcze. Jeśli chcemy wyeliminować takie sytuacje, świadomie podchodźmy do wyboru ubezpieczenia. Przede wszystkim kupujmy z głową. Określmy, jakie są nasze potrzeby a następnie wybierzmy ofertę, która kompleksowo zabezpieczy nasze interesy. Może przecież okazać się, że potrzeby dziecka są nietuzinkowe, na przykład uprawia sporty ekstremalne a przeciętna polisa NNW nie będzie uwzględniała takiej opcji. Kierujmy się zatem zakresem ubezpieczenia NNW szkolnego, wysokością sumy gwarancyjnej oraz specyficznymi potrzebami. Nie radzimy wybierać ubezpieczenia tylko ze względu na niską składkę. Przeważnie wówczas, jeśli dojdzie do urazu dziecka, kwota wypłaconego świadczenia będzie odbiegała od realnych wydatków. W najgorszym przypadku może okazać się, że Ubezpieczyciel nie wypłaci w ogóle odszkodowania, bowiem uraz, jakiego dozna dziecko nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową.

Wyłączenia

Podejmując decyzję o wyborze właściwego ubezpieczenia NNW szkolnego, zwróćmy uwagę na to, jakie wyłączenia z odpowiedzialności stosuje Ubezpieczyciel. To niezwykle istotne, jeśli nie chcemy spotkać się z odmową wypłaty odszkodowania. Rzecznik Finansowy w raporcie z 2017 roku podkreśla, że często skargi klientów z zakresu ubezpieczenia NNW szkolnego nie są zasadne. Dzieje się tak, ponieważ podpisując umowę ubezpieczenia często nie zapoznajemy się z jej warunkami. W ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdują się zapisy, w jakich sytuacjach zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania. Nie znając ich, możemy być przekonani, że ochrona ubezpieczeniowa rozciąga się na wszelkie zdarzenie wypadkowe czy chorobowe. Nic bardziej mylnego.

Jakie są najczęstsze przypadki odmowy wypłaty odszkodowania?

Przeważnie większość zakładów ubezpieczeń stosuje podobne wyłączenia w przypadku ubezpieczenia NNW szkolnego. Należą do nich:

 • umyślne samookaleczenie, usiłowanie popełnienia samobójstwa, zatrucie w wyniku połknięcia substancji stałych lub płynnych,
 • uprawianie sportów lub innych aktywności wysokiego ryzyka,
 • choroby lub uszkodzenia ciała zdiagnozowane przed podpisaniem umowy ubezpieczenia,
 • urazy powstałe w wyniku działań wojennych, zamieszek, aktów terroru, nielegalnych demonstracji, blokad  dróg,
 • urazy powstałe podczas udziału ubezpieczonego w bójkach, zakładach, wyścigach,
 • uraz powstały w wypadku samochodowym, jeśli kierujący rodzic nie posiadał prawa jazdy lub samochód nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego,
 • uraz powstały podczas jazdy rowerem, jeśli dziecko nie ma ukończonych dziesięciu lat i jechało bez opieki osoby dorosłej,
 • choroba psychiczna,
 • choroba zawodowa,
 • wady wrodzone i ich następstwa,
 • nawykowe zwichnięcia,
 • wykonane badania profilaktyczne niezalecone przez lekarza,
 • nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego pozostawionego pod opieką dorosłego pozostającego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych,
 • uraz powstały podczas przebywania ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych,
 • uraz powstały w wyniku kontaktu z materiałami wybuchowymi czy odpadami radioaktywnymi, w związku z posiadaniem lub używaniem środków pirotechnicznych,
 • zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienie fizyczne,
 • koszty leczenia stomatologicznego poza terytorium RP,
 • urazy powstałe podczas zabiegów o charakterze medycznym i kosmetycznym,
 • uraz powstał podczas omdlenia lub epilepsji,
 • pobyt w szpitalu w wyniku uzależnienia, nerwicy.