ubezpieczenie na wycieczkę szkolną

Bezpieczeństwo na wycieczce szkolnej

Ujmując rzecz formalnie, wycieczką szkolną jest każdorazowe wyjście poza budynek szkolny w ustalonym z góry, uzasadnionym dydaktycznie celu. Wycieczką szkolną może być zatem wyjście do kina, wyjazd w góry lub za granicę. Zdecydowana większość dzieci z przyjemnością uczestniczy w organizowanych przez szkołę wycieczkach. Ta forma spędzania czasu jest dla nich przede wszystkim źródłem świetnej zabawy z rówieśnikami a także nowych wrażeń i doświadczeń. Wycieczki szkolne dają uczniom poczucie większej swobody. To również sposobność do ćwiczenia kreatywności w wynajdowaniu nietuzinkowych sposobów spędzania czasu.

Bezpieczeństwo uczniów

Zapewne każdy z nas pamięta zielone noce z wycieczek klasowych albo dowcipy, których ofiarami padali nasi koledzy lub nauczyciele. Niestety wycieczkowy swobodny klimat sprzyja temu, że czasami pomysły wymakają się racjonalnemu osądowi, doprowadzając do niebezpiecznych sytuacji. Dzieje się tak w przypadku ryzykownych zabaw, spożywania środków odurzających lub samodzielnego oddalania się od grupy. Nierzadko zdarza się również, że bezpieczeństwo dzieci zagrożone jest przez czynniki od nich niezależne. Całkiem niedawno media obiegła informacja o wypadku podczas wycieczki szkolnej. Spłoszony koń przewrócił wóz wiozący grupę dzieci. Sześcioro z nich doznało obrażeń, wymagających hospitalizacji. Czasami na niebezpieczne okoliczności dzieci narażają także sami opiekunowie. Taka sytuacja miała miejsce podczas wycieczki szkolnej dzieci z żmigrodzkiego gimnazjum. Nauczyciel, aby ukarać uczniów za niestosowanie się do regulaminu ciszy nocnej nakazał im bieg do pobliskiego przystanku. Niestety pozostawiona bez opieki grupa chłopców wdała się w bójkę z miejscowymi góralami. W wyniku pobicia jeden z uczniów stracił dwa zęby.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci na wyciecze szkolnej?

Nad bezpieczeństwem dzieci, będących na wycieczce szkolnej nadzór zobowiązani są sprawować nauczyciele lub inni pracownicy szkoły. Do ich obowiązku należy zadbanie, aby podczas wycieczki szkolnej (bez względu czy jest to wyjście do parku czy podróż w góry) dzieci znajdowały w okolicznościach nie zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Od kogo odszkodowanie?

Jeśli uczniowie nie ukończyli trzynastego roku życia nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy ewidentnie zachowują się niezgodnie z obowiązującymi regulaminami czy zasadami współżycia społecznego. Jeśli spowodują wypadek lub wyrządzą krzywdę drugiej osobie, opiekunowie poszkodowanego dziecka mogą dochodzić jej naprawienia od podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo dzieci na wycieczce szkolnej. Podmiotem tym jest zawsze organ prowadzący szkołę. W przypadku placówek publicznych jest to jednostka samorządu terytorialnego a w szkołach prywatnych czy społecznych – osoba fizyczna lub prawna. Taka sytuacja miała miejsce w  opisanym wyżej przypadku szkody, jakiej doznał uczeń żmigrodzkiego gimnazjum. Jego rodzicom sąd przyznał kwotę zadośćuczynienia w wysokości 15 tysięcy złotych oraz kwotę 4 tysięcy złotych kosztów sądowych. Przyznane poszkodowanemu sumy sąd nałożył na gminę, będącą podmiotem prowadzącym szkołę. Jeżeli bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczki narażone zostanie z ewidentnej winy nauczyciela i winę tę będzie można wykazać, to może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej przez szkołę. Jeśli będzie to wina nieumyślna, odpowiedzialność nauczyciela ustala się do granicy trzymiesięcznego wynagrodzenia. W przypadku winy umyślnej prawo nie przewiduje granicy materialnej odpowiedzialności. Szkoła może nauczyciela ukarać również naganą z wpisem do akt. Tak stało się w przypadku żmigrodzkiego nauczyciela, który pozostawił grupę uczniów bez opieki.

Ubezpieczenie

Poza możliwością dochodzenia przez opiekunów poszkodowanego ucznia zadośćuczynienia od podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo dzieci na wycieczce szkolnej, nie istnieją przeszkody, aby opiekunowie pozyskali świadczenie odszkodowawcze także inną drogą. Mowa tu o odpowiednim ubezpieczeniu. Do roku 2014 uczestnicy wycieczek krajowych podlegali obowiązkowi ubezpieczenia NNW. Obecnie wymóg ten dotyczy wyłącznie wycieczek zagranicznych i jest to obowiązek szkoły. Jeśli natomiast wycieczka szkolna odbywa się na terenie kraju, to od woli rodzica zależy, czy dziecko będzie posiadało wówczas właściwą ochronę ubezpieczeniową. Szkoła nie może zmuszać rodziców do zakupu takiego ubezpieczenia. Rodzice powinni mieć jednak świadomość, że ubezpieczenie NNW grupowe szkolne, do którego przystępują na początku roku, może nie obejmować zdarzeń losowych, jakie przydarzą się dziecku podczas wycieczki klasowej. Właściwie należałoby sprawdzić zakres ogólnych warunków takiego ubezpieczenia.

Optymalne rozwiązania

Na rynku ubezpieczeń istnieją optymalne rozwiązania dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dziecko zarówno podczas zajęć szkolnych, jaki i wycieczek krajowych, zagranicznych lub zajęć pozalekcyjnych. Są to rozwiązania indywidualne. Ubezpieczyciele przygotowali również optymalne oferty ubezpieczenia NNW grupowego dla szkół z satysfakcjonującym zakresem.

Jaki zakres i jakie składki?

Jakość ubezpieczenia, a więc zakres jego ochrony, wysokość sumy gwarancyjnej, stosowane wykluczenia mają niebagatelne znaczenie. Nie chcemy przecież płacić za ubezpieczenie, które w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia okaże się niesatysfakcjonujące. Nawet jeśli składka jest bardzo niska. Sprawdź sam lub zapytaj, jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najlepsze: Ubezpieczenie NNW dla dziecka