ubezpieczenie dla studenta

Ubezpieczenie studenta

Dlaczego warto przed rozpoczęciem praktyk studenckich zaopatrzyć się  w dobrej jakości ubezpieczenie studenta? Odpowiedź wynika z faktu dużego ryzyka, na jakie narażeni są studenci wykonujący pracę w ramach praktyki studenckiej. Praktyka jest bowiem elementem nauki zawodu i wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem popełnienia błędu. Konsekwencje błędnej decyzji ponosi natomiast praktykant. Rozwiązaniem dla takiej sytuacji jest dobre ubezpieczenie na praktyki, które zabezpiecza przed skutkami pomyłek.

Jakie ryzyko?

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podczas praktyk zawodowych student popełni błąd. Właściwie nie ma znaczenia kierunek studiów i rodzaj działalności zakładu, w jakim odbywają się praktyki. W każdym przypadku ryzyko może dotyczyć zdrowia i życia studenta lub klientów czy pracowników poszkodowanych w wyniku błędu praktykanta. Jeśli praktyki odbywają się w warsztacie, firmie produkcyjnej czy chemicznej a student ma kontakt z maszynami lub szkodliwymi substancjami, wysokie jest ryzyko urazu, wypadku czy zranienia innego pracownika. Jeśli student odbywa praktyki w firmie usługowej, banku, szpitalu albo warsztacie naprawczym istnieje większe ryzyko, że pomyłka praktykanta spowoduje szkodę u klienta.

Ubezpieczenie studenta NNW

Zabezpieczeniem na okoliczność urazu, nieszczęśliwego wypadku jest ubezpieczenie NNW studenta. Dobrze skonstruowane ubezpieczenie zapewnia bowiem zwrot kosztów leczenia związanych z wypadkiem podczas praktyk oraz wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Duże znaczenia ma tutaj konstrukcja ubezpieczenia – zakres ochrony i wysokość sumy gwarancyjnej. Warto zatem przyjrzeć się warunkom zawieranej umowy ubezpieczenia, aby wyeliminować sytuacje, w których zwrot kosztów za uraz nie będzie pokrywał rzeczywistych wydatków. W ten sposób mimo opłacanego ubezpieczenia NNW, student i tak będzie musiał pokryć z własnej kieszeni koszty operacji, rekonwalescencji czy zakupu konkretnych lekarstw. Z niedostateczną konstrukcją ochrony ubezpieczeniowej spotykamy się najczęściej w przypadku ubezpieczeń standaryzowanych, grupowych. Ubezpieczenie NNW studenta nie jest obowiązkowe ale często stanowi wymóg firmy przyjmującej na praktyki.

Odpowiedzialność cywilna studenta

Ubezpieczenie OC studenta obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną deliktową studenta za czynności wykonywane podczas praktyk. Praktykant nie będzie zatem ponosił finansowych konsekwencji błędnej decyzji, w wyniku której poszkodowany został klient. Ubezpieczyciel przejmie również finansową odpowiedzialność za szkody, jakie student wyrządzi podczas praktyk innym studentom czy pracownikom zakładu a także za zniszczone przez praktykanta maszyny czy urządzenia. Ubezpieczenie OC studenta nie jest obowiązkowe a firmy  przyjmujące na praktyki raczej nie wymagają od studentów tego rodzaju zabezpieczenia. W przypadku wyrządzenia szkody przez studenta mają jednak prawo zwrócić się do praktykanta o pokrycie kosztów odszkodowań i napraw.

Brak ubezpieczenia

Praktykant nie posiadający ochrony ubezpieczeniowej narażony jest na wysokie koszty konsekwencji swoich błędów. Jeśli firma, która organizuje praktyki:

  • dokonała obowiązku zapoznania studenta z ryzykiem zawodowym,
  • przeprowadziła szkolenie BHP,
  • przestrzega wszelkich norm bezpieczeństwa pracy,

to nie ma obowiązku wypłacenia świadczenia poszkodowanemu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy studentowi. Innymi słowy, jeśli wypadek czy błąd studenta nie są konsekwencją zaniedbań firmy, w której odbywa praktyki, wszelkie związane z nim koszty będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Jedna myśl na temat “Ubezpieczenie studenta

Możliwość komentowania jest wyłączona.